Kinh Laïy Cha (Our Father)

Laïy Cha Chuùng Con

ôû Treân Trôøi.

Chuùng con nguyeâän

Danh Cha caû saùng,

Nöôùc Cha trò ñeán,

Y Cha theå hieän döôùi ñaát

cuõng nhö Treân Trôøi.

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay

Löông thöïc haèng ngaøy,

vaø tha nôï Chuùng Con

Nhö Chuùng Con cuõng tha keû

coù nôï Chuùng Con.

Xin chôù ñeå chuùng con

Sa chöôùc caùm doã,

Nhöng cöùu Chuùng Con cho

Khoûi söï döõ.

Amen