Kinh Kinh Möøng (Hail Mary)

Kinh möøng Maria ñaày ôn phuùc.

Ñöùc Chuùa Trôøi ôû cuøng baø

Baø coù phuùc laï hôn moïi ngöôøi nöõ

Vaø Gieâ Su con loøng Baø goàm phuùc laï.

Thaùnh Maria Ñöùc Meï Chuùc Trôøi Caàu Cho chuùng con laø keû coù toäi

Khi naøy vaø trong giôø laâm töû.

Amen.