Kinh Saùng Danh (Glory be to the Father..)

Saùng Danh Ñöùc Chuùa Cha

Vaø Ñöùc Chuùa Con Vaø

Ñöùc Chuùa Thaùnh Thaàn

Nhö Ñaõ coù tröôùc vô cuøng

Vaø baây gìô vaø haèng coù

Vaø ñôøi ñôøi chaúng cuøng.

Amen.